• කිරිබත්ගොඩ මාකොල ප්රධාන පාරට මුහුණලා ගබඩා සංකිර්ණයක් විකිණිමට අැත.
  • අඩි 40 කන්ටේනර් නැවතිමේ පහසුකම් අැත.
  • පර්වස් 38
  • කාර්යලයක් සහ සේවක නැවතිම් පහසුකම් අැත
  • කාර්යලය
  • A/C
  • CCTV
  • ජලය/විදුලිය
  • ලක්ෂ 660
  • 0766804440