• ගාල්ල කොළඹ මාර්ගයේ සිට 50m දුරින්.
  • ගා/රාජපක්ෂ මහා විද්‍යාලය අසල.
  • පර්චස් 59ක අගනා ඉඩමක් විකිණීමට.
  •  විමසීම්  077 6849506