• මහනුවර තැන්නේ කුඹුර Earl’s Regency තරු පහේ හෝටලය ආසන්නයේ ඉතා අනර්ග මෙම වානිජ ඉඩම ඉක්මණින් විකිණීමට
  • ඉඩම පර්චස් 17යි.
  • මහනුවර නගරයේ සිට කි.මි. 7 යි. මැනික්හින්න සිට මිටර්100 යි.
  • Earl’s Regency තරු පහේ හෝටලය ආසන්නයේම
  • ජලය ඇතුලු සියලුම යටිතල පහසුකම්.
  • නිරවුල් ඔප්පු
  • දැන්ම අමතන්න
  • ☎️ 0765793470