• අතුරුගිරිය පරේ පර්චස් – 12
  • අතුරුගිරිය අධිවේගී පිවිසුමට මී : 300 කි
  • අතුරුගිරිය නගරයට 1.5 km
  • මාලඹේ නගරයට 4km
  • ඉහළ නේවාසික ප්‍රදේශයකි
  • සියලුම නාගරික පහසුකම් වලින් සමන්විතය
  • පර්චස් 01 මිල ලක්ෂ 7.5