බණ්ඩාරවෙල සිට 5km ක් නුදුරින් හපත්ගමුව ගමේ පිහිටි මෙම ඉඩම පර්චස් 55 ක් අැ ත. ජලය,විදුලිය,මාර්ග පහසුකම් වලින් සමන්විතයි.