මහියංගණය අක්කර 02 ඉඩමක් සමග නිවසක් ඉක්මනින් විකිණීමට තිබේ ලක්ශ 12 0782045933 ජලය විදුලිය සමඟ