තිස්සමහාරාම යොද කන්ඩිය වැවට මයිම්ව පර්චස් 130ක් හොටලයක් ඉදිකිරිමට සුදුසු.

ලක්ෂ 85

Tp – 0713505407