• මීගමුව කටාන පාරේ ශාන්ත අන්තෝනි මාවතේ පර්චස් 27ක ඉඩම අඩුමුදලට ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට.
  • කාල්ටන් කර්මාන්තශාලාව අසල..
  • පර්චස් 1ක් රුපියල් 150000 යි.
  • 0765793470