• කඩවත ගුනරත්න මාවතේ පිහිටි හතරැස් බිම් කොටසක් විකිණීමට තිබේ.
  • පර්චස් 10 ක්, පර්චසය 4.10. ලක්ෂ 22 ගෙවා ඉතිරිය වාරික වශයෙන් ගෙවීමට හැක.
  • 0713505407 , whatsApp