• කුරුණෑගල වැල්ලව නගරයේ ඉදලා පනාගමුව පාරේ කි.මී 1.3යි..
  • ඉඩම ඇතුළේ පොල් ගස් 08ක් තියෙනවා…
  • ඉඩම පර්චස් 15 යි ..
  • වෙන්දේසි ඉඩම්…
  •  නිරවුල් ඔප්පු …..
  • විදුලිබල පහසුකම් තියෙනවා …..
  • අඩි 20පාරවල් තියෙනවා ඉඩමට යන්න…..
  • ඉතා අඩුවට ඉත්මණින්ම විකුණනවා….
  • TP   0778831835