මාතර දික්වැල්ල අක්කර පහක නිරවුල් ඔප්පු සහිත ලෝන් ගන්න පුලුවන් ඉඩම පොල් ගස් 300ක් වෙනත් ගස් වර්ගද ඇත .විකිනීමට ඇත

TP 0768050332

ලක්ශ 75කි