මොනරාගල මැදගම කැන්දවින්න ගම අක්කර 26ක වගා කර ඇති ඉඩම විකිනීමට ඇත ලක්ෂ 80 යි. TP.  0768050332