පානදුර ගාලු පාරට 1km දුරින් 10.20P වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්ද ඇත.ප්‍රදාන පෙලේ පාසල්,හෝටල් සුපිරි වෙලදසැල් අතේ දුරින් දුක-0712360784,0711149506