ලුනුගම්වෙහෙර අක්කර 2ක් ඉඩම සියලු පහසුකම්. ලක්ෂ 15යි.

TP 0768050332