කඩවත අඩිවේගී මාර්ගයට නුදුරු පර් 17 2/1 ව්කිනීමට ඉදිගහමුල වෑබඩ පාර.

TP  0773141325, 0772283090