අම්පාර නගරයේ p15 ඉඩමක් සමඟ නිවසක් විකිණීමට තිබේ පිරිසිදු ඔප්පු සමඟ විදුලිය ජලය විදුලිය ලක්ශ 23කට.

call 0782045933