ඇඹිලිපිටියේ කොලොන්නෙන් අක්කර 2ක සම්පූර්ණ නිවසක් සමග අඩක් නිම කල නිවසක් විකීනීමට ඇත. ගම්මිරිස්,පොල්,කොස් සෑම දෙයක්ම ඇත.

Plz…….Call me 0761720770