• ගම්පහ පර්චස් 39
  • වැලිවේරිය නගරයට 1.5km
  • කොළඹ නුවර පාරට 1.8,km
  • අඩ් 12 ක්‍රොන්ක්‍රීට් පාර, ජලය, විදුලිය සහ සියලුම පහසුකම් වලින් සමන්විතය.
  • විමසීම් –  0766516159