සීදුව රද්දොලුගම නිවාස සංකීර්ණය අසලින්පර්චස් 33 යි.

පර්චසයක් 350000.00 යි.

නිස්කලංක වටපිටාව.

ෙකාළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය ට විනාඩි 6යි.

කොළඹ ට ගමිපහ ට විනාඩි 35 න්ජලය විදුලිය පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි.

බැංකු ණය ලබා ගැනීමට හැකි.

සාමකාමී වටපිටාව ජලයෙන් යට නොවන පදිංචියට වඩාත් සුදුසුයි.

TP – 077 2343900/0710743003