නිවාස සමඟ ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ.

මහියංගණය ප්‍රධාන මර්ගයේ මර්ගයේ විදුලිය ජලය තිබේ.

බස් පරට 200m .

ඉක්මණින්විකිණීම තිබේ.

Call 0782045933