හසලක නගරයේ අක්කර 1/ 2/1 ඉඩමක් සමඟ නිවසක් ඉක්මනින් විකිණීමට තිබේ.

පිරිසිදු ඔප්පු සමග ලක්ශ 28 විදුලිය ජලය තිබේ.

 

0782045933