ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය කොට්ටාසයේ හොරම්පැල්ල ග්‍රාමයේ පර්චස් 16.4 ඉඩමක් විකිනීමට ඇත .

0773980415 imo viber watapp