මීගොඩ ආටිගල පාරේ ජනකලා මාවතේ 500m ක් දුරින් පර් 20 ක් විකිණීමට ඇත .

071314196