• තලංගම (අකුරේගොඩ )වැවට මී:50 ක්‌ දුරින් නවීන නිවසක් විකිනීමට ඇත.
  • කාමර 5, (full ac) නාන කාමර 5, පර්චස් 20, වට තාප්ප, cctv, රෝලෙර් ගේට්ටු, දෙමහල් නිවසකි.
  • වැව ආසන්නයේ මනරම් පරිසරයකි .
  • මිළ ලක්ෂ 420.
  • මිළ සාකච්චා කරගත හැක .

0777482490