කලුතර (උතුර) සිට 5 km දුරින් එතනමඩල දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට ඇත.සින්නක්කර ඔප්පු සහිතයි .පර්චස් 11.5. මිල 45,00000