• Niwasak sahitha edamak.
  • Siyalu pahasukam sahithai.
  • wedi wisthara sadaha amathanna 0714232576