• ගම්පහ විදියවත්ත
  • පර්ච් 27
  • ලක්ෂ 125
  • TP 0713504507