• නුවර පර්ච් 22
  • රැම් 4
  • බත් රැම් 1
  • ලක්ෂ 15 දි ගේවිමට ගත හැක
  • මුලු මුදල ලක්ෂ 65
  • TP 0713505407