1. මහරගම නාවින්න ජයගත් පාරේ නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා අැති ඉහල වටිනාකමකින් යුත් මෙම පර්චර්ස් 20 ක ඉඩම හා නිවාස 2 ක ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට….
  2. අංග සම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවාසයක් හා දෙමහල් නිවාසයක්. වාහන ගාල් කිරීමේ පහසුකමින්ද යුක්තයි….
  3. අඩි 15ක මාර්ගයකින් ප්‍රවිශ්ඨ වීමට හැකියාව.
  4. ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මීටර් 200
  5. නාවින්න ආයුර්වේදයට මීටර් 100
  6. කාගිල්ස්/ආර්පිකෝ ෆුඩ් සිටි වලට මීටර් 600
  7. නාවින්න දුම්‍ රිය පොලට මීටර් 600
  8. කොට්ටාව,අධිවේගී පිවිසුමට 6km
  9. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න Dr pradeep perera – 0750257257