• පුංචි පවුලකට…පුංචි ගෙදරක්….
  • වත්තල – හැදල පිහිටි කාමර 2යි, සාලය, මුලුතැන්ගෙය සහ නාන කාමරය සමග මෙම ලස්සන කුඩා නිවස ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත…
  • පර්චස් 4යි..
  • වාහනයක් නැවැත්වීමට හැකි පරිදි සකස්කර ඇත…
  • Food city ඇතුලු සියලු ව්‍යාපාරික ස්ථාන සඳහා විනාඩි 5යි…. අමතන්න අදම 0765793470