• මෙම නිවස සීදූව කිට්ටුව විකිනීමට තිබේ.
 • කටුනායක ගුවන් තොටුපොළට 7km
 • මෙම නිවස 100% වැඩ අවසන් කර නැත.
 • හොටෙල් එකක් සදහා ඉතා සුදුසු ස්තානයක් වේ…
 •  මුදල ගිවිසගත හැක.
 • වැඩි විස්තර සදහා 076 617 9804
 • පර්චස් 24 තට්ටු තුනකින් සමන්විත වේ.
 • නිදන කාමර 12ක් ඇත.
 • මේ වන විට එයින් නිදන කාමර 7 ක් පමනක් වැඩ අවසන් කර ඇත
 • 24 pech3 floor12 room, 7room complete
 • Have a pool, not completely
 • CCTV
 • Super view (sub river )