• ලක්ෂ 16
  • විකුනා දිය හැකි අයෙකුට මුදලින් 50000ක මුදලක් දෙනු ලබේ.
  • කුරුණෑගල මස්පොත පර්ච් 7
  • කාමර 3 බර්ත් රුම්1 සැලැබ් මට්ටමට බිත්ති බැද අවසන්
  • ජලය ලබාදි ඇත
  • දුලියද ලබාගත හැක
  • විකුනා දිය ඇකි අයෙක් ඇති නම් විමසන්න 0703465607/0764285213