ගිරිඋල්ල town eken purchase 30k නිවසක් samaga ඉඩම විකිණීමට ඇත . සියලු පහසුකම් atha. පොල්ගස් 7kin සමන්විතය.මුදල් හදිස්සියකිනි.ලක්ෂ50k kynw.මිල ganan katha kara gatha හැක.මෙම මුදලට වටිනවා නොඅනුමානයි.0711940019.