කටුනායකට විනාඩි 10යි, නිස්කලංක වටපිටාවක පිහිටි නිවස සහිත ඉඩම,කාමර 3,සාලය,කුස්සිය,නානකාමරය සදහා වෙන් කල කාමරය,කෑම කාමරය සහිත නිවස ලක්ශ 35යි මිල ගනන් කතාකරගත හැක, perches 12.5,හීනටියන උඩවල 0723140549