බිබිල අයිවෙලට ආසන්නව කාමර 9ක ගෙයක් සමග අක්කර 2ක බලපත්‍ර ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට ඇතජලය,විදුලිය ඇත.කොටසක් ගම්මිරිස්,පොල්,දෙහි වගාකර ඇත.කොටසක් හිස් තැනිතලා ඉඩමකි.පතල් කැපීමටද සුදුසුයි අමතන්න 071130282,0706355009 28