කඩවත නගරයෙන් ඉඩමක් විකිනීමට ඇත ,(නුවර පර පෙනෙන දුරින්) අඩක් නිමකළ දෙමහල් නිවස සමහ පර්චස් 21යි . TP  0770746320