කුරුණෑගල අනුරාධපුර 57 මාර්ගයේ රිදීබැදිඇල්ල මංසන්දියේ පාරට පෙනෙන දුරින් පර්චස් 80 ක් සමග කාමර 05..සාලය..කුස්සිය සහ බාත් රූම් එකක් ඇති අංග සම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට (ජයභූමි ඔප්පු) 0763104226/ 0714604363

ලක්ෂ හතලිහක්