1. ලක්ශ 17= අඩුකරගත හැකගාල්ල , හපුගල.( නිවසක් විකිනීමට)ගාල්ල වැක්වැල්ල ප්‍රදාන මාර්ගයට ආසන්නව.අඩි 8 ක පාරක් සහිත්.ප්ර්-15 කසම්පූර්ණ නිවස = කාබර 2 සාලය සමග.කුස්සිය.
  2. 0724684170/0761594477