1. ණය පහසුකම් සහිතයි. හොරණ ගෝනපලින් පර්චස් 12ක් සමග අලුතින්ම ඉදි කරන ලද නිවසක් විකිණීමට. සියලු පහසුකම් වලින් පිරි නිවසක් අතේ ඇති මුදලට මිලදී ගන්න. ලක්ෂ 53.5ක් පමණි. මිල ගනන් කතා කරගත හැක.
  2. දැන්ම අමතන්න. 0710520248