රත්නපුර,කලවාන,වැද්දගල. පිහිටි අංග සම්පූර්ණ නව නිවස සහ අගනා පර්චස් 120ක ඉඩම විකිනීමට.සංචාරක කර්මාන්තයට සහ පදිංචියට ඉතාම සුදුසුයි.නල ජලය සහ විදුලිය සහිතයිමිල ගනන් සඳහා .

අමතන්න 071 533 16 10