ඉඩම සමඟ නිවස විකිණීමට .ලක්ෂ 10 .අමතන්න.

TP 0762909973.

සින්නක්කරඔප්පු .