කඳාන නගරයෙන් කොළඹ හලාවත ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්නව (60m)පර්චස් 14.5 නවීන දෙමහල් නිවස (මුදල් හදිසියකට ඉතා අඩු මුදලකට ) විකිණීමට.3500sf

TP  0728251143/ 0704888109