1. කඩුවෙල නගරය ආසන්නව (0770240806 සන්ජිව)මනරම් පරිසරයක අලුත් තෙමහල් නිවසක්කඩුවෙල නගරයට 280m143 මෙන් රුට් එකට 60mඅවන්හලක් කිරිමට තරම් ගෙවත්ත අලන්කරනය කර තිබේ. නිස්කලන්ක පරිසරයක නිවස පිහිටා ඇතනිවාඩු නිකේතනයක් ,hotel pojet එකක් කිරිමෙ හැකියාව ඇතPeches 24.
  2. Rooms 04Woshroom 02Garage ( 02 cars can park)වතුර විදුලිය තාප්පය සම්පුර්ණයෙන් ගසා ඇතගෙවත්තේ අලන් කාරය උදෙසා ස්වාබාවික පොකුනක් සාදා නිමකර ඇතපොල්ගස් 09 ඇත තවත් පලතුරුගස් ඇතනිවසේ වැඩ නිමකර වසර 2 මුදල් හ්දිසි මිල ගනන් කතා කර ගත හැක ලක්ශ220
  3. 0770240806(සන්ජිව)