සින්නක්කර ඔප්පු.ජල, විදුලි පහසුකම් ඇත.පර්චස් 28කාමර 3, සාලය කුසිය හා කෑම කාමරය.බුත්තල ට 2.5kmකතරගමට 36kmපොල්,කොස්,තේක්ක,පුවක්,අබ,ජම්බු,බුරුත, ගස් ඇත.මැණික් ගග දක්වා දිවෙන ඇල 🏊‍♂️නිස්කලංක cool පරිසරයක් සොයන්නෙකුට.

TP  0713251560

Lak.23 k pamani