කොලඹ නුවර පාර උඩුකුඹුර හන්දියට කිලෝමීටර 01 මීටර් 300ක් දුරින් පිහිටි පර්චස් 16ක නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට ඇත.

TP – 0713070636/0766630636