බදුල්ල වේවල්හින්න මර්ගයේ පිරිසිදු ඔප්පු සමග ඉඩමක් සමඟ නිවසක් විකිණීමට තිබේ ලක්ශ 11,කට.

call 0782045933