පර්චස් 43ක සමග අංග සම්පූර්ණ නිවස විකීණීමට.

නිරවුල්ඔප්පු.

සාදික්කා වගා කර ඇත.

වහාමගන්න කෙනෙක් ඇත්නම් විමසන්න.(බ්‍රෝකර් ගාස්තුවක් ගෙවනු ලැබේ)

0714455453

ඉහත මිල එක් පර්චසයක් සදහායි.