අම්පාර හිගුරාන ප්‍රධාන මර්ගයේ පිරිසිදු ඔප්පු අංග සම්පුර්ණ නිවසක් සමග අක්කර 2ක ඉඩම ලක්ශ 40 ඉක්මනින් විකිණීමට තිබේ.

call 0782045933