ගල්කිස්සෙ ගාලු පාරට මීටර 100 ක්‌ දුරින් පිහිටි පුර්චස් 4 ක සම්පුර්ණ ඉඩමෙහි පිහිටා ඇති දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට ඇත . පිරිසිදු ඔප්පූ . වැඩිදුර දැනගැනීමට මෙම දුරකතන අංකයට අමතන්න 0710949743