අම්පාර කොළඹ ප්‍රධාන මර්ගයේ කඩයක් සමඟ නිවසක් ජලය විදුලිය සමඟ ඉක්මනින් විකිණීමට තිබේ .

call 0782045933